Algemene
voorwaarden

Artikel 1: Definities

Account: de persoonlijke en afgeschermde omgeving van de speler of docent binnen de Website waartoe speler of docent toegang heeft na het invoeren van zijn Inloggegevens;
algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Rekenteam.
content: alle informatie die door Rekenteam op de website is geplaatst, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de oefeningen, het studiemateriaal, video’s, games, teksten, tabellen, rapporten, overzichten en de lay-out en look-and-feel van de website;
dienst: de dienst die Rekenteam aan de school of speler verleent op basis van de tussen Rekenteam en school of speler gesloten overeenkomst. De dienst bestaat uit het beschikbaar maken en aanbieden van een website, waarop Rekenteam de Content plaatst, zoals nader omschreven op de website en in artikel 4;
speler: de natuurlijke persoon die via een account gebruik maakt van de dienst.
IE-rechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten, alsmede knowhow en eenlijnsprestaties;
inloggegevens: de gebruikersnaam en het wachtwoord waarmee de speler toegang krijgt tot zijn account, zoals nader omschreven in artikel 3;
ouder: de natuurlijke persoon die via een ouderaccount gebruik maakt van de dienst als ouder of verzorger van de speler en ten behoeve van de speler een overeenkomst heeft gesloten met Rekenteam (hierna ook wel als “je”, “jij”, “jou” of “jouw” aangeduid);
overeenkomst: de overeenkomst die de ouder of speler met Rekenteam heeft gesloten;
Rekenteam: Rekenteam BV, gevestigd en kantoorhoudende te (1788TL) Julianadorp aan de Wierbalg 1406, en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 83827226 (hierna ook wel als “wij” of “ons” aangeduid);
website: één van de websites van Rekenteam, waaronder begrepen www.Rekenduo.nl, www.Numberstorm.com  en onderliggende pagina‘s en/of applicaties van Rekenteam.


Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op jouw overeenkomst met rekenteam, elk gebruik dat jij of jouw kind van de dienst maakt en alle rechtshandelingen of rechtsverhoudingen tussen jou en Rekenteam.
2.2  Wij kunnen deze algemene voorwaarden op elk moment wijzigen of aanvullen en zullen de gewijzigde algemene voorwaarden op onze website plaatsen. Als een wijziging of aanvulling jouw rechten of verplichtingen aanzienlijk zal beïnvloeden, zullen wij je per e-mail op de hoogte stellen of de wijzigingen onder jouw aandacht brengen tijdens jouw gebruik van onze website. Als je de website blijft gebruiken na wijziging of aanvulling van deze algemene voorwaarden, accepteer je daarmee de gewijzigde of aangevulde algemene voorwaarden onherroepelijk. Als je niet instemt met de gewijzigde of aangevulde algemene voorwaarden, kan je stoppen met het gebruik van de website en je account verwijderen.


Artikel 3: Toegang tot de Dienst

3.1  Om gebruik te kunnen maken van de dienst, moet je een overeenkomst aangaan met Rekenteam, waarna Rekenteam een account aanmaakt en je inloggegevens verstrekt. Je kan de inloggegevens wijzigen op de manier zoals beschreven is op de website.
3.2  Je kan een spelersaccount aanmaken, activeren en beheren op de manier zoals beschreven is op de website. Het (aantal) spelersaccount(s) is gekoppeld aan het schoolaccount, tenzij een los spelersaccount aangemaakt kan worden. De school c.q. ouder is aansprakelijk voor al het gebruik van de dienst dat via de inloggegevens van het kind/de speler wordt gemaakt.
3.3  Je dient je inloggegevens geheim te houden. Zodra je weet of vermoedt dat je inloggegevens in handen zijn gekomen van onbevoegden, dien je Rekenteam daarvan op de hoogte te stellen, onverminderd je eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals het veranderen van de inloggegevens.
3.4  Je staat er tegenover Rekenteam voor in dat de informatie die je bij het aangaan van de overeenkomst verstrekt compleet en juist is. Je bent verantwoordelijk voor de correctheid en volledigheid van de verstrekte gegevens alsmede voor de aanpassing van de gegevens indien deze niet langer correct zijn.
3.5  Het is niet toegestaan om:
a.  anderen om hun inloggegevens te vragen of je aan te melden via andermans account;
b.  je toegang te verschaffen of proberen te verschaffen tot de website op andere wijze dan door het gebruik van je eigen inloggegevens;
c.  iemand anders toegang te verschaffen tot een account.
3.6  Rekenteam is te allen tijde gerechtigd om, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder daarmee schadeplichtig te worden jegens jou (onderdelen van) de dienst, de website en/of de content (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien zulks in haar opvatting noodzakelijk is, bijvoorbeeld in het kader van het redelijkerwijs benodigde onderhoud van de website.
3.7  Rekenteam garandeert niet dat de website en de dienst te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk zijn. Storingen kunnen mede, maar niet uitsluitend, optreden als gevolg van storingen in de internet- of telefonieverbinding of door virussen of fouten/gebreken. Rekenteam is tegenover jou op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) onbeschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de dienst of de website.


Artikel 4: Gebruik van de Dienst

4.1  De dienst bestaat uit het beschikbaar stellen van een website. Op de website kan de speler oefenen met de daarop beschikbaar gestelde content en kan de school via de daarop beschikbaar gestelde overzichten en rapportages inzicht verkrijgen in het gebruik van de dienst door de speler en de vorderingen van de speler.
4.2  De functionaliteiten van de website en de beschikbare content zijn afhankelijk van het soort account dat je hebt en kunnen dus voor ouders anders zijn dan voor kinderen.
4.3  De school c.q. ouder staat ervoor in dat de speler te allen tijde in overeenstemming handelt met hetgeen bepaald is in deze algemene voorwaarden. De school c.q. ouder is verantwoordelijk en aansprakelijk voor al het gebruik dat door de speler van de Dienst wordt gemaakt. De school c.q. ouder vrijwaart Rekenteam voor alle aanspraken van Rekenteam en/of derden die gebaseerd zijn op de stelling dat het gebruik van de dienst door de gebruiker op enigerlei wijze onrechtmatig is.
4.4  Je gebruik van de dienst mag niet:
a.  op onwaarheden gebaseerd en/of misleidend zijn;
b.  virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevatten die een geautomatiseerd werk kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk kunnen maken, kunnen wissen of zich kunnen toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van de website, de dienst en/of de computersystemen van Rekenteam te omzeilen;
c.  bestaan uit het gebruik maken van andere dan de door de website geboden tools om de website te doorzoeken dan wel te gebruik maken van data mining, robots of andere middelen om gegevens te verzamelen;
d.  bestaan uit het gebruik van enige tools en/of oplossingen (in eigen beheer of beschikbaar gesteld door derden), voor zover deze gericht zijn op het overnemen van enige content, dan wel om de website op enigerlei andere wijze te spideren, scrapen, doorzoeken of op andere oneigenlijke wijze te gebruiken en/of in te zien;
e.  een commercieel karakter hebben, zonder nadrukkelijke schriftelijke voorafgaande toestemming van Rekenteam;
f.  een onredelijk of disproportioneel beslag op de infrastructuur van de website leggen of de functionaliteiten daarvan belemmeren;
g.  naar de mening van Rekenteam in strijd met de goede zeden of goede smaak zijn;
h.  in strijd zijn met deze algemene voorwaarden, het privacy statement of enige geldende wet- en/of regelgeving;
i.  inbreuk maken op de rechten van Rekenteam en/of derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot IE-rechten en met betrekking tot de bescherming van privacy;
j.  op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig zijn; of
k.  de belangen en goede naam van Rekenteam kunnen schaden.
4.5  In aanvulling op de andere (rechts)middelen die Rekenteam ten dienste staan, is Rekenteam te allen tijde, zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande uitleg gerechtigd om de activiteiten van de speler in verband met de dienst (tijdelijk) te beperken, op te schorten of buiten gebruik te stellen, accounts tijdelijk of blijvend te verwijderen, een waarschuwing te doen uitgaan, de dienstverlening te beëindigen en te weigeren om de dienst te verlenen, in het bijzonder – maar niet daartoe beperkt – indien:
(i) de school, ouder of speler handelt in strijd met deze algemene voorwaarden;
(ii) de school, ouder of speler handelt in strijd met de overeenkomst of de overeenkomst eindigt om welke reden dan ook;
(iii)  Rekenteam van mening is dat handelingen van de school, ouder of speler schade of aansprakelijkheid aan jezelf, Rekenteam of anderen kunnen toebrengen.
Rekenteam zal hiervoor in geen geval aansprakelijk zijn.
4.6: Wanneer je een inactieve gebruiker bent (en de dienst langer dan 2,5 jaar niet gebruikt), mag Rekenteam de dienstverlening beëindigen en jouw account verwijderen. Rekenteam zal jou eerst een bericht sturen om te controleren of het account behouden moet blijven. 


Artikel 5: Betaling

5.1  Om gebruik te kunnen maken van de dienst, is de school c.q. ouder/speler een vergoeding verschuldigd, tenzij anders is overeengekomen. De prijs voor de dienst is verschuldigd, ongeacht of de speler/school gebruik heeft gemaakt van de dienst of de website. De prijs voor de dienst is afhankelijk van de lidmaatschapsduur en het soort pakket dat de ouder afneemt. Tenzij anders overeengekomen, zijn de lidmaatschapsvormen en bijbehorende prijzen vermeld op de website.
5.2  Betaling vindt plaats op de manier zoals omschreven op de website en door de ouder is gekozen.
5.3  Rekenteam behoudt zich het recht voor om betalingen via creditcard of bankrekening te verifiëren. Indien een periodieke betaling is overeengekomen en/of niet per automatische incasso wordt of kan worden betaald, betaalt de school, ouder of speler binnen de termijn zoals vermeld in het account.
5.4  Indien geen betalingstermijn is vermeld of anderszins schriftelijk overeengekomen, geschiedt de betaling binnen veertien (14) dagen na factuurdatum.
5.5  In geval van niet-tijdige betaling is Rekenteam (behoudens de overige haar toekomende rechten) gerechtigd – na ingebrekestelling – de toegang tot de dienst op te schorten of te beperken tot het moment waarop de school, ouder of speler aan al zijn (betaling)verplichtingen heeft voldaan, betaling van buitengerechtelijke (incasso)kosten en rente daaronder begrepen. Klachten met betrekking tot facturen en/of de dienst schorten de betalingsverplichtingen niet op.
5.6  Rekenteam is gerechtigd per 1 januari van elk kalenderjaar de op dat moment geldende Vergoeding(en) en gerelateerde prijzen en tarieven aan te passen, dit in overeenstemming met het consumentenprijsindexcijfer, zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (www.cbs.nl).
5.7 Mogelijk maak je bij de bestelling en betaling gebruik van een kortingscode. De kortingscode kan zijn gekoppeld aan een minimumbedrag en kan slechts één keer worden verzilverd. Meerdere kortingscodes kunnen niet met elkaar gecombineerd worden. Mocht je bij een bestelling een kortingscode hebben verzilverd, dan behoudt Rekenteam zich het recht voor de oorspronkelijke prijs voor de dienst die je hebt besteld in rekening te brengen als – vanwege een herroeping – de totale waarde van de bestelling lager is dan de waarde van de kortingscode of deze niet aan de voorwaarden voldoet.


Artikel 6: IE-rechten

6.1 De IE-rechten met betrekking tot de dienst en de website en ook de via de website openbaar gemaakte content, berusten bij Rekenteam en/of haar licentiegevers. Niets in deze algemene voorwaarden is bedoeld om enige IE-rechten aan de ouder en/of het kind over te dragen.
6.2 Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze algemene voorwaarden en voor de duur van de overeenkomst, geeft Rekenteam aan de ouder en/of het kind een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet-overdraagbaar recht op toegang tot en gebruik van de dienst, waaronder de content en de website, voor de doeleinden als beschreven in deze algemene voorwaarden.
6.3 De school, ouder of speler zal geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op de IE-rechten van Rekenteam, zoals het registeren van domeinnamen, merken of Google Adwords of het opvragen of hergebruiken van substantiële delen van de website of de content althans het herhaald en systematisch opvragen of hergebruiken van niet-substantiële delen van de website of de content zoals bedoeld in de databankenwet.
6.4 Alle informatie, materialen en/of documenten die de school, ouder of speler verstrekt aan Rekenteam in het kader van de dienst blijft eigendom van de school, ouder of speler. Rekenteam verkrijgt een kosteloze, wereldwijde, eeuwigdurende, onherroepelijke, niet-opzegbare, onbeperkte, sub-licentieerbare en overdraagbare licentie om de informatie, materialen en/of documenten te gebruiken en te bewerken in het kader van de dienst.


Artikel 7: Garanties

7.1 De school, ouder of speler aanvaardt dat de dienst alleen de functionaliteiten, content en overige eigenschappen bevat zoals hij die aantreft op het moment van gebruik (op “as is” basis). Rekenteam geeft geen garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, volledigheid, integriteit en juistheid van de content en de dienst, tenzij anders is bepaald in deze algemene voorwaarden. Rekenteam is dan ook niet verplicht om bepaalde content op verzoek toe te voegen aan de website.
7.2 In het bijzonder garandeert Rekenteam niet dat het gebruik van de website door de speler bepaalde resultaten zal opleveren, bijvoorbeeld een vooruitgang in schoolprestaties.
7.3 De rapporten die de website geeft aan de school over de voortgang van de speler zijn slechts gebaseerd op de door de speler beantwoorde vragen binnen de website. De school, ouder of speler kan geen rechten ontlenen aan deze uitslagen, voortgangsrapporten, statistische overzichten of andere informatie die door middel van de website worden verkregen.
7.4 De school, ouder en speler erkennen en aanvaarden dat Rekenteam alleen een website biedt waarmee de spelers kunnen oefenen met lesstof ten aanzien van de vakken die op dat moment via de Website worden aangeboden. Rekenteam is dan ook niet verantwoordelijk voor welke beslissing dan ook genomen op basis van de informatie die de school of ouder door middel van de website heeft verkregen.


Artikel 8: Aansprakelijkheid

8.1 Wanneer Rekenteam aansprakelijk is voor schade uit welke hoofde dan ook, is zij uitsluitend aansprakelijk voor de door jou geleden directe schade en is deze aansprakelijkheid beperkt tot de in het lopende kalenderjaar daadwerkelijk door de school, ouder of speler aan Rekenteam betaalde vergoedingen (exclusief btw) voor de dienst waaruit de aansprakelijkheid van Rekenteam is voortgevloeid. De aansprakelijk is in elk geval beperkt tot een uit te keren (totaal)bedrag van maximaal € 60,-.
8.2 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
(i) materiële schade aan zaken;
(ii) redelijke kosten die je zou moeten maken om de prestatie van Rekenteam in overeenstemming te brengen met de overeenkomst, tenzij je de overeenkomst hebt vernietigd;
(iii) redelijke kosten die je hebt gemaakt om de oorzaak en de omvang van de schade vast te stellen, voor zover de schade ziet op directe schade; en
(iv) redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover deze zien op directe schade.
8.3  In geen geval is Rekenteam aansprakelijk voor indirecte schade. Indirecte schade bestaat onder andere uit gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door materialen of programmatuur van derden en schade wegens verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.
8.4 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de ouder de schade zo snel mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Rekenteam meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Rekenteam vervalt door het enkele verloop van 30 (dertig) dagen na het ontstaan van de vordering.
8.5 De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen als en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Rekenteam.


Artikel 9: Inwerkingtreding en duur

Inwerkingtreding

9.1  De overeenkomst treedt in werking op de door partijen overeengekomen ingangsdatum, of – als die datum niet expliciet is vastgelegd – op het moment dat Rekenteam de school of speler de mogelijkheid verleent om zich voor de eerste maal toegang te verschaffen tot de dienst.

Initiële duur

9.2  De overeenkomst wordt voor bepaalde tijd aangegaan. Deze termijn is één (1) jaar, of als anders, zoals aangegeven op de website bij het tot stand komen van de overeenkomst. De overeenkomst kan op elk moment worden opgezegd, maar deze tussentijdse opzegging heeft geen invloed op de initiële duur van de overeenkomst en de verplichtingen van de school, ouder of speler onder de overeenkomst. Wanneer de school, ouder of speler het gebruik van de dienst tussentijds staakt of de school, ouder of speler het lidmaatschap opzegt via het account is Rekenteam niet gehouden enige vooruitbetaalde vergoeding voor het gebruik van de dienst terug te betalen.

Omzetting naar onbepaalde tijd

9.3  Na de afgesproken bepaalde termijn zoals genoemd in artikel 9.2, wordt de overeenkomst automatisch en stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Wanneer je niet wilt dat de overeenkomst wordt omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, moet je de overeenkomst uiterlijk één (1) maand voor het verstrijken van de termijn opzeggen via het account.
9.4  Wanneer de overeenkomst is omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, kan je de overeenkomst via het account te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand.

Verlenging bepaalde tijd

9.5  Artikel 9.3 is niet van toepassing wanneer de school, ouder of speler in het account aangeeft dat hij de overeenkomst wil verlengen voor een bepaalde tijd. Voor deze verlening is artikel 9.2 van overeenkomstige toepassing.

Proefperiode

9.6  Mogelijk maakt een gratis proefperiode onderdeel uit van de overeenkomst. Deze proefperiode duurt 30 dagen, tenzij anders is aangegeven op de website. De gratis proefperiode geldt alleen voor nieuwe klanten. Onder nieuwe klanten verstaat Rekenteam klanten die in het jaar (12 maanden) voorafgaand aan de inschrijving geen overeenkomst zijn aangegaan met Rekenteam. Rekenteam behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht te bepalen of een ouder in aanmerking komt voor een gratis proefperiode.
9.7  Nadat de gratis proefperiode is afgelopen, wordt het bedrag van de eerste termijn van de overeenkomst aan de school, ouder of speler in rekening gebracht, tenzij het contract voor het einde van de gratis proefperiode de overeenkomst wordt opgezegd via het account. Er wordt géén notificatie verstuurd wanneer de gratis proefperiode eindigt.


Artikel 10: Beëindiging

10.1  Bij beëindiging van de overeenkomst, om welke reden dan ook, vervalt per direct het recht om de dienst te gebruiken en wordt de toegang tot de website direct ontzegd. Rekenteam verwijdert bij beëindiging, om welke reden dan ook, onmiddellijk het account en de spelersaccount. Rekenteam is niet gehouden om na beëindiging van de overeenkomst enige informatie uit de website te converteren. 
10.2  In geval van ontbinding van de overeenkomst, vindt geen ongedaan making plaats van hetgeen Rekenteam al heeft geleverd en/of heeft verricht en de daar tegenover staande betalingsverplichting. Bedragen die Rekenteam vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen Rekenteam ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
10.3  Wanneer er meerdere spelersaccounts zijn gekoppeld aan één familieaccount en een ouder gebruik maakt van familiekorting, zoals omschreven op de website, en de ouder vervolgens een spelersaccount beëindigt, zodat er nog maar één spelersaccount is gekoppeld aan het familieaccount, vervalt automatisch het recht op familiekorting. Dit wordt verwerkt in het eerstvolgende betaalmoment van de contributie.


Artikel 11: Privacy

12.1  De gegevens die de school, ouder of speler tijdens het bestelproces verstrekt en de gegevens die de school, ouder of speler verstrekt tijdens het gebruik van de dienst zullen op een veilige manier worden verwerkt en gebruikt in overeenstemming met het privacy statement, en de toepasselijke wet- en regelgeving.


Artikel 12: Overig

13.1  Rekenteam mag rechten en verplichtingen die uit de algemene voorwaarden en de overeenkomst voortvloeien, overdragen aan derden en zal je daarvan op de hoogte stellen. Het is de school, ouder of speler niet toegestaan de overeenkomst en/of enige van zijn rechten of verplichtingen ter zake over te dragen, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Rekenteam.
13.2  Op de overeenkomst, deze algemene voorwaarden en alle geschillen die daaruit voortvloeien en/of daarmee verband houden is Nederlands recht van toepassing.

Rekenteam 2022. Laatst gewijzigd op 1 april 2022